zaterdag 23 september 2017 | Login
Gemeente

Gemeente (492)

De gemeente Apeldoorn brengt meerdere keren per week berichten naar buiten om de inwoners te informeren. Dit kan een wegafsluiting zijn, een bijzondere vergadering of totaal iets anders. Deze informatie is ook hier terug te vinden.

Laatste Nieuws

Groene leges voor grootschalige zonneparken

woensdag, 20 september 2017 19:49 Geschreven door

Het College en de Raad van Apeldoorn hebben besloten om de bouwleges voor grootschalige zonneparken te vergroenen door deze te maximaliseren op € 10.000,-

Deze vergroening van bouwleges voor zonneparken sluit goed aan bij de uitvoeringsagenda Apeldoorn energieneutraal en de gekozen inzet op zonne-energie. Om de ambitie te realiseren zijn er naast zonnepanelen op (bedrijfs)daken ook zonneparken nodig. De gemeente wil initiatiefnemers van zonnevelden graag faciliteren. Een eerste stap daarin is het aanpassen van de bouwleges. In januari 2018 start de aanleg van Zonnepark Zuidbroek; het eerste initiatief in de gemeente Apeldoorn dat gebruik maakt van deze vergroening van leges. De komende periode worden de mogelijkheden voor het verder vergroenen van de leges voor duurzame vergunningplichtige initiatieven onderzocht.

Maatschappelijk draagvlak en resultaat
Zonneparken zijn kapitaalintensieve projecten met relatief hoge bouwleges vanwege de hoge kosten van de panelen. Zonder de nu ingevoerde vergroening van de bouwleges zijn de bouwleges onevenredig hoog en stranden initiatieven voor grootschalige zonneparken. Het gemaximaliseerde legesbedrag is kostendekkend en met dit besluit geeft de gemeente Apeldoorn een positief signaal aan initiatiefnemers die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Apeldoorn.

Taskforce Zonne-energie
De Taskforce Zonne-energie stimuleert de mogelijkheden voor ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energieparken in Apeldoorn en ondersteunt initiatiefnemers. De Taskforce Zonne-energie, die begin 2017 van start is gegaan,  is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Apeldoorn te versnellen. Doel van de Taskforce Zonne-energie is de realisatie van ongeveer 36.000 zonnepanelen aan nieuw zonne-energievermogen in Apeldoorn in de periode 2017-2020. Kijk voor meer informatie op onze website.

Apeldoorn dementievriendelijke gemeente

donderdag, 14 september 2017 19:19 Geschreven door

Op maandag 18 september ondertekenen Ton Lijten, voorzitter Netwerk Dementie, en Paul Blokhuis, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn de intentieverklaring dementievriendelijke gemeente. Dit valt samen met de heropening van het Geheugensteunpunt dat is verhuisd naar de Germanenlaan. Apeldoorn is van oudsher een dementievriendelijke gemeente en wil door de intentieverklaring ook voorbeeldfunctie vervullen.

Paul Blokhuis: “Dementie treft steeds meer mensen en wij willen deze mensen, hun partners en familie en vrienden goed ondersteunen zodat zij op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen. Het geheugensteunpunt vervult hierin een centrale rol.”

Geheugensteunpunt
Het geheugensteunpunt is het centrale kenniscentrum voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en een ieder die over dit onderwerp informatie of advies nodig heeft. Het afgelopen jaar bezochten ruim 2.000 mensen de dagactiviteiten, gespreksgroepen voor mantelzorgers en familieleden en de voorlichtingsbijeenkomsten in Apeldoorn. Bij het steunpunt werkt een coördinator met steun van enkele door Altzheimer Nederland getrainde vrijwilligers. Inmiddels zijn er ook Geheugensteunpunten in Brummen, Eerbeek, Epe en binnenkort in Hattem.     

Dementievriendelijke omgeving
Ton Lijten, voorzitter Netwerk Dementie/Geriatrie en Palliatieve Zorg Oost Veluwe: “Het is van groot belang dat mensen met dementie op passende wijze kunnen meedoen. Hierbij moeten taboes en negatieve beeldvorming worden doorbroken en meer bewustzijn worden gecreëerd. Deze ondertekening helpt daarbij.” In Apeldoorn is inmiddels gestart met het project “dementievriendelijke leefomgeving” met financiële steun van de gemeente en de provincie. Vele organisaties en initiatieven werken samen waarbij vrijwilligers mensen in hun omgeving opzoeken en voorlichting geven. Ook CODA heeft het vignet “dementievriendelijke” gekregen. Zo zijn er in CODA o.a. maandelijks rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.   

Nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen

woensdag, 13 september 2017 19:54 Geschreven door

Apeldoorn gaat samen met de regio hulpmiddelen opnieuw aanbesteden. Het gaat om zaken als rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dit moment hebben we een contract met Welzorg.

Verantwoordelijk wethouder Paul Blokhuis: “We zijn niet tevreden over de kwaliteit van Welzorg in de afgelopen periode. Klanten moesten bijvoorbeeld soms veel te lang wachten voor een reparatie of levering. Voor de nieuwe aanbesteding wordt daarom goed gekeken hoe we dit soort problemen in de toekomst kunnen voorkomen. Wij willen goede dienstverlening voor onze inwoners tegen een redelijke prijs.”

Zorgvuldig aanbesteden
Apeldoorn heeft daarom samen met de regio een document opgesteld dat de huidige raamovereenkomst met Welzorg evalueert. Er is gekeken naar de uitgangspunten van de vorige aanbesteding en hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt. Op basis hiervan is een visie ontwikkeld en zijn uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe aanbesteding. De gemeenten willen ervoor zorgen dat de kwaliteit de volgende contractperiode goed op peil is en blijft. Voordat de nieuwe aanbesteding van start gaat, zullen eerst de visie en uitgangspunten worden voorgelegd aan de Wmo-raden en de aanbieders.

Oktober 2018
Om de aanbesteding zorgvuldig te doorlopen blijft het huidige contract doorlopen tot uiterlijk 1 oktober 2018. Dan zullen de gemeenten de nieuwe aanbesteding gunnen aan de partij die als beste uit de procedure komt

Samenwerken
Gemeenten in onze regio werken samen om zorgvuldig en slim zorg en ondersteuning in te kopen. Het gaat daarbij om de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen. De samenwerking levert schaalvoordeel op voor zowel gemeenten als marktpartijen. Zo worden capaciteit en kennis gebundeld en kosten gedeeld.

Definitief Ontwerp renovatie stadhuis gereed

donderdag, 07 september 2017 18:45 Geschreven door

Nadat voor de zomer het voorlopig ontwerp voor de renovatie van het stadhuis is gepresenteerd, heeft het college nu ingestemd met het definitief ontwerp. De architecten Hans Ruijsenaars en Ellen Schild hebben samen met de installatieadviseur een goede uitwerking gemaakt van de opdracht en ambities. De benodigde investering past binnen het door de raad gestelde budget. Het college zal wat betreft de luifel het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit volgen die zich later deze maand hierover buigt.

Publieksruimtes
Het Definitief Ontwerp laat een goed overzicht zien van alle etages binnen het Huis van de Stad. Interieurarchitect Ellen Schild heeft een nieuwe vide gecreëerd die alle publieke lagen met elkaar verbindt. Het souterrain, de publieksbalies en de nieuwe publieke ruimte op de eerste verdieping zijn in 3D beelden uitgewerkt door studio Groen+Schild. In het Huis van de Stad zal bij binnenkomst geen receptiebalie meer aanwezig zijn. Gastvrouwen en -heren staan klaar voor ontvangst en doorverwijzing naar het juiste loket. Op de begane grond komt het nieuwe marktcafé waar bezoekers terecht kunnen voor een kop koffie of lunch.

Voorgevel
Architect Hans Ruijssenaars heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwe entree aan het Marktplein met een markante luifel. Op 21 september wordt het ontwerp van de entree aan de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit (CRK) gepresenteerd. Tijdens deze openbare vergadering zal een eerste gedachtewisseling over het ontwerp met de voltallige commissie plaatsvinden.

Verantwoordelijk wethouder Johan Kruithof: “De luifel heeft kunnen rekenen op veel aandacht. Door de commotie blijkt maar weer dat er veel betrokkenheid is en dat is goed. Over smaak kun je enorm van mening verschillen en daarom hebben wij als college een commissie die ons hierover adviseert, de CRK. Wij hebben besloten dat het advies van de CRK over het ontwerp leidend is.”

Planning
Het vastgestelde Definitief Ontwerp is een belangrijke mijlpaal in het proces. Met dit pakket van tekeningen en technische omschrijvingen kan de volgende fase van het project worden gestart, de aanbesteding van uitvoerende partijen. Naar verwachting kan in de zomer van 2018 gestart worden met de verbouwing.

populair Nieuws

Het landelijke programma ‘Gastheer van het Landschap’ wordt door Instituut…
Het College en de Raad van Apeldoorn hebben besloten om…
Wat is nodig voor een goed herstel van mensen met…
Onder bepaalde voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst in Apeldoorn.…

Duurzame vernieuwing basisscholen in uitvoering

donderdag, 31 augustus 2017 19:36 Geschreven door
De gemeente investeert in de periode 2016-2019 in totaal ruim 25 miljoen euro in onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs. Het grootste deel van die investeringen gaat de komende jaren plaatsvinden. Het gaat daarbij zowel om sloop-nieuwbouw als om renovatie. Met deze investeringen zullen de basisscholen voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van duurzaamheid, ventilatie en onderwijskundige vernieuwing.

Verantwoordelijk wethouder onderwijs Johan Kruithof: “Apeldoorn wil een comfortabele stad zijn om te wonen met je gezin. Goed onderwijs in goede onderwijsgebouwen hoort daarbij. Speciale aandacht hebben we voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen kinderopvang en onderwijs. Hierdoor kan elk kind soepel van het één naar het ander. Dit vraagt ook om schoolgebouwen die daarop zijn aangepast.”

Samenwerking
De gemeente Apeldoorn maakte eerder dit jaar afspraken met de grote schoolbesturen (Leerplein055, PCBO Apeldoorn, De Veluwse Onderwijsgroep en stichting AVOO) over samenwerking. Deze afspraken waren nodig aangezien de leerlingenaantallen dalen en de capaciteit en kwaliteit van de schoolgebouwen op peil moeten blijven. Het maken van onderlinge afspraken was een voorwaarde van de gemeente Apeldoorn om duurzaam te kunnen investeren in de huisvesting van de basisscholen. Belangrijke afspraken zijn bijvoorbeeld dat in elke wijk verschillende soorten onderwijs beschikbaar blijven zodat ouders wat te kiezen hebben en dat de schoolbesturen zich gezamenlijk inspannen voor het open houden van scholen in de dorpen.

Proces
De gemeenteraad  gaat naar verwachting op 21 september in gesprek over de Uitvoeringsnota onderwijshuisvesting 2016-2019. Als dat positief verloopt, kunnen plannen snel concreet worden uitgewerkt en uitgevoerd. Jaarlijks, in het programma onderwijshuisvesting wordt bekend welk projecten worden uitgevoerd.     

Extra schoolkidskaart uitgereikt aan ruim 2700 kinderen in Apeldoorn

vrijdag, 28 juli 2017 16:55 Geschreven door

De schoolvakanties zijn begonnen en er wordt volop vakantie gevierd. Na de zomer start het nieuwe schooljaar weer. Gezinnen met kinderen moeten dus allerlei schoolartikelen aanschaffen, zoals boeken, (gym)kleding en al het andere wat erbij komt kijken als de scholen weer beginnen. Niet voor iedereen is dit zomaar te betalen. Toch verdient elk kind dezelfde kansen. De gemeente Apeldoorn wil daarom gezinnen die weinig te besteden hebben, een steuntje in de rug geven.

Dit doet zij door het uitgeven van een extra schoolkidskaart in de zomer. Op vrijdag 28 juli zijn de eerste kidskaarten uitgereikt. Op 4 augustus worden de overige kaarten uitgereikt. De kidskaart is een set cadeaubonnen voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar krijgen een kidskaart ter waarde van €50,- en kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgen een kidskaart ter waarde van €100,-.

Extraatje voor schoolspullen
Jaarlijks gaf de gemeente in november al een kidskaart aan gezinnen met een laag inkomen als extraatje voor de feestdagen. Dit jaar is besloten om een extra kidskaart uit te reiken in de zomer als tegemoetkoming voor de kosten van schoolspullen. In november wordt daarnaast de kidskaart voor de feestdagen uitgereikt. De cadeaubonnen zijn in te leveren bij veertig winkels in Apeldoorn. Zo kunnen alle kinderen straks goed voorbereid naar school.

Persoonlijk toegekend
De Kidskaarten worden persoonlijk toegekend door de gemeente aan ouders van kinderen tot 18 jaar, die dit jaar ook de RegelRecht strippenkaart hebben ontvangen. Bewoners die een laag inkomen hebben, maar nog  geen RegelRecht strippenkaart van de gemeente hebben ontvangen, kunnen deze aanvragen bij de gemeente. Vanaf dit jaar ontvangen kinderen uit gezinnen in de wettelijke schuldregeling of die een schuldregeling bij de Stadsbank hebben, ook een strippenkaart en dus een kidskaart. Voor meer info over de kidskaart: https://www.apeldoorn.nl/kidskaart.

Gemeenten langs Apeldoorns Kanaal pakken kans die provincie biedt

donderdag, 06 juli 2017 23:03 Geschreven door

De gemeenten langs het Apeldoorns Kanaal gaan samen inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de recreatie op en om het kanaal te versterken. De betrokken bestuurders zien kansen nu Provinciale Staten hebben opgeroepen om voor komend najaar de  investeringsmogelijkheden in beeld te brengen.

Wethouder Johan Kruithof van Apeldoorn: “Het is natuurlijk even schakelen na de teleurstelling dat het bevaarbaar maken van het noordelijk deel niet rond kan komen. Ik wil samen met gedeputeerde Josan Meijers echter vooral kijken naar de kansen die het kanaal ons te bieden heeft. Het is positief dat alle wethouders van de aanliggende gemeenten hier ook aan mee willen werken. Het is aan ons om gezamenlijk een aansprekend aanbod neer te leggen, waar we als gemeenten, samen met andere partijen uit het gebied, achter staan.”

Niet bevaarbaar
Provinciale Staten deden de oproep naar aanleiding van het bericht dat de bevaarbaarheid van het noordelijke deel van het kanaal niet rond komt. Het budget dat de provincie beschikbaar had als bijdrage hieraan, kan daardoor wellicht deels toch ten goede komen van de verdere recreatieve ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal.

Recreatieve mogelijkheden
Misschien dat onderdelen van het kanaal wel bevaarbaar zijn of kunnen worden en dat daaromheen kansen zijn voor een aantrekkelijk recreatief aanbod. Om de mogelijkheden in beeld te krijgen, werken de gemeenten nauw samen met de provincie Gelderland en het Waterschap. Ook wordt een relatie gelegd met partijen die zich al langer bezig houden met initiatieven op en rond het Apeldoorns Kanaal.

Vervolg
Deze zomer zal hard gewerkt worden om de mogelijkheden in kaart te brengen en te kunnen presenteren aan Provinciale Staten. Het doel is dat Provinciale Staten dit najaar een goede afweging kunnen maken

‘De Freule’ gaat minder lang mee dan verwacht.

donderdag, 06 juli 2017 22:53 Geschreven door

Dat blijkt uit onderzoek naar de conditie van de fietsbrug. Uit onderzoek blijkt dat de aannemer destijds heeft nagelaten de binnenzijde van brug te behandelen waardoor ernstige roestvorming is ontstaan. Daarnaast bestaat de kans dat de gemeente de twee zijvleugels (de belvedères) moet verwijderen.

“Voetgangers en fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug. De brug is veilig, maar gaat helaas nog maar 20 jaar mee. Voor de belvedères ligt dat anders”, geeft wethouder Detlev Cziesso aan. “Vanwege de roestvorming hebben wij de draagkracht van de brug en de belvedères opnieuw laten berekenen. Uit de berekeningen blijkt er een risico is dat de twee zijvleugels onder druk van mensenmassa kunnen begeven. Dat risico willen wij niet nemen! De belvedères sluiten we dan ook af en gaan opzoek naar mogelijkheden om ze te kunnen behouden. In uiterste geval moeten we de twee zijvleugels verwijderen!”

Bij de bouw van de Freule over het kanaal – tussen de binnenstad en de wijk Welgelegen, in 2000 ging de gemeente uit dat deze bijzondere brug zeker 80 jaar mee ging. Nu blijkt dat de verwachte levensduur gehalveerd is. In de huidige situatie gaat de brug nog 20 jaar mee. “De kosten om beide gebreken te herstellen kunnen wij niet meer verhalen. Dat is enorm balen. De aannemer ging in 2002 failliet. Zo ver wij hebben kunnen achterhalen is niemand die de verplichtingen uit het contract met de gemeente heeft overgenomen”.

Om deze bijzondere brug voor Apeldoorn voor de komende 20 jaar te kunnen behouden zit de gemeente met een schadepost van circa 172.000 euro. Kosten voor een nieuwe brug liggen tussen 1 en 3 miljoen euro afhankelijk van het ontwerp. De Freule alsnog toekomstbestendig maken brengt een prijskaartje met zich mee van circa een miljoen euro.

Willekeurige afbeelding

4d0d80a5c53b93d11b90e199b58f24ca_XS.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen